กฏหมายทเล (จากสมุทสาร)

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กฏหมายทเล (จากสมุทสาร) - 1 - กรุงเทพฯ. : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 325 หน้า : 21 ซม.

พิมพ์ฉลองสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุครบ 7 รอบ


กฏหมาย -- ไทย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

341.45 / ม113ก
Share this title:
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล [email protected], [email protected]