100 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช

คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก...เชิดชูพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

100 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช - กรุงเทพฯ. : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ จำกัด, 2535 - 375 หน้า : ภาพประกอบ


จุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
ดนตรีสากล -- ฮาร์พ

929.7593 / ค120ห
Share this title:
ห้องสมุดมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑๒๘๑ (ค่ายพระรามหก) ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๒.๕๐๘.๔๔๔-๕, ๐๘๑.๙๔๑.๒๑๘๕ โทรสาร ๐๓๒.๕๐๘.๐๓๙ (ปิดทำการวันพุธ)
อีเมล [email protected], [email protected]